Σηµαντικές σηµειώσεις

Χρόνος στεγνώµατος
Ο χρόνος στεγνώµατος εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την θερµοκρασία – όπου θερµοκρασία εννοούµε την θερµοκρασία της επιφάνειας κατά τη διάρκεια του στεγνώµατος αλλά και την θερµοκρασία του περιβάλλοντος. Η χαµηλή θερµοκρασία καθυστερεί το στέγνωµα και η υψηλή θερµοκρασία επιταχύνει το στέγνωµα. Κάθε 10% αύξηση της θερµοκρασίας θα έχει σηµαντικό αντίκτυπο στο χρόνο στεγνώµατος.
Η χηµική ένωση των προϊόντων δύο συστατικών χρειάζεται συνήθως ελάχιστη θερµοκρασία των +10 C°, αφού η διαδικασία στεγνώµατος θα σταµατήσει σε χαµηλότερη θερµοκρασία. Ένας άλλος µεγάλος παράγοντας της διαδικασίας στεγνώµατος είναι η σχετική υγρασία. Όσο υψηλότερη η υγρασία τόσο πιο πολύ θα διαρκέσει το στέγνωµα. Σχετική υγρασία άνω των 80% είναι κρίσιµη (οι επιφάνειες µπορεί να γίνουν θαµπές µε έντονα σηµάδια δροσοσταλίδων να εξαπλώνονται σε διάφορα σηµεία της επιφάνειας). Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το ρεύµα του αέρα και το φως του ηλίου. Οι αναθυµιάσεις των διαλυτικών έχουν µεγαλύτερο βάρος από τον αέρα, έτσι όταν εργάζεστε σε κλειστούς χώρους βεβαιωθείτε για την καλή κυκλοφορία του αέρα για να αποφύγετε το αργό στέγνωµα και τις θαµπές επιφάνειες που θα δηµιουργηθούν λόγω των αναθυµιάσεων.
Βαθµός Υγρασίας – Dew point
H υγρασία και η πάχνη είναι γνωστά φαινόµενα. Ο σχηµατισµός της υγρασίας και της πάχνης οφείλεται στην ύπαρξη υγρών στοιχείων στον αέρα σε διαφορετικές θερµοκρασίες (ένα κυβικό µέτρο αέρα περιέχει περίπου 1γρ. νερού στους -18 βαθµούς C°, 5 γρ. στους 0 C°, 20 γρ στους +23 C°, και περίπου στα 30 γρ. στους +30 C°). Όταν ο αέρας εµπεριέχει τη µέγιστη ποσότητα νερού που θα µπορούσε να κατέχει σε µια συγκεκριµένη θερµοκρασία τότε η σχετική υγρασία είναι 100%. Πιο ψυχρές επιφάνειες µπορούν να καλυφθούν µε στρώµα υγρασίας το οποίο είναι αόρατο, και µπορεί να προκληθεί είτε από άνεµο, ψύχρα της νύχτας, γεµάτες δεξαµενές, το στέγνωµα της βροχής ή µέσω της βαφής που στεγνώνει. Για αυτό το λόγω συνηθίζεται όλες οι εργασίες βαφής να γίνονται όταν η θερµοκρασία επιφάνειας είναι τουλάχιστον 3 C°πάνω από το Dew Point η αλλιώς όταν η µέγιστη σχετική υγρασία είναι κάτω από 80%. Βαθµός Υγρασίας – Dew point