ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ

Όλα τα προϊόντα της Wilckens Yacht Line μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε µε απλό πινέλο είτε µε ρολά είτε µε πιστόλι / σπρέι. Εφαρμογή µε ρολό ή πινέλο απαιτεί περισσότερες στρώσεις για την επίτευξη του κατάλληλου πάχους. Όταν χρησιμοποιείτε διαλυτικό τότε καλύπτετε μεγαλύτερη επιφάνεια,αλλά το πάχος του επικαλύμματος είναι σαφώς μικρότερο. Εξαιτίας των ποικίλων τύπων σκαφών δεν υπάρχει ένας γενικός και ενιαίος τύπος για τον υπολογισμό της επιφάνειας κάτω από την ίσαλο γραμμή. Ο παρακάτω πίνακας όμως παρέχει µια καλή υπόδειξη.
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΑΛΟ ΓΡΑΜΜΗ:
Μήκος της ίσαλου γραμμής x (πλάτος + βύθισμα)
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΑΛΟ ΓΡΑΜΜΗ:
2 x (συνολικό μήκος x μέγιστο πλάτος)
ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΑ:
0.6 x (συνολικό μήκος x πλάτος) µείoν χώρους καμπίνας κλπ.
ΓΙΑ ΙΣΤΙΑ:
Διάμετρος x 3.14 x μήκος