Πυκνότητα και Κάλυψη
Όλα τα προϊόντα της Wilckens Yacht Line µπορούν να χρησιµοποιηθούν είτε µε απλό πινέλο είτε µε ρολά είτε µε πιστόλι / σπρέι. Εφαρµογή µε ρολό ή πινέλο απαιτεί περισσότερες στρώσεις για την επίτευξη του κατάλληλου πάχους. Όταν χρησιµοποιείτε διαλυτικό τότε καλύπτετε µεγαλύτερη επιφάνεια,αλλά το πάχος του επικαλύµµατος είναι σαφώς µικρότερο. Εξαιτίας των ποικίλων τύπων σκαφών δεν υπάρχει ένας γενικός και ενιαίος τύπος για τον υπολογισµό της επιφάνειας κάτω από την ίσαλο γραµµή. Ο παρακάτω πίνακας όµως παρέχει µια καλή υπόδειξη.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΑΛΟ ΓΡΑΜΜΗ:
Μήκος της ίσαλου γραµµής x (πλάτος + βύθισµα)

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΑΛΟ ΓΡΑΜΜΗ:
2 x (συνολικό µήκος x µέγιστο πλάτος)

ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΑ:
0.6 x (συνολικό µήκος x πλάτος) µείoν χώρους καµπίνας κλπ.

ΓΙΑ ΙΣΤΙΑ:
∆ιάµετρος x 3.14 x µήκος