ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Όταν επαναβάφετε είναι σηµαντικό να διαπιστώσετε αν το ήδη υπάρχον στρώµα βαφής έχει καλή πρόσφυση στην επιφάνεια την οποία πρόκειται να βάψετε. Ο έλεγχος του υποστρώµατος πριν την εφαρµογή νέας στρώσης µπορεί εύκολα να ελεγχθεί χρησιµοποιώντας µια ενισχυµένη κολλητική ταινία. Πιέστε την ταινία πάνω σε διάφορα σηµεία της επιφάνειας όπου θέλετε να εργαστείτε και ύστερα τραβήξτε απότοµα. Αν επικολληθούν πάνω στην ταινία χρωστικές ουσίες από το προηγούµενο επικάλυµµα, τότε αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να καθαριστεί έτσι ώστε να υπάρξει πετυχηµένο δέσιµο µε τη νέα βαφή. Μπορείτε να αφαιρέσετε τα προηγούµενα επικαλύµµατα µε σωστό τρίψιµο ή διάφορα χηµικά (µόνο για προϊόντα ενός συστατικού). Προσοχή: οι παλαιότερες στρώσεις αντιρρυπαντικών υφαλοχρωµάτων θα πρέπει να έχουν αφαιρεθεί µε την βοήθεια διαφορετικών µεθόδων (τρίψιµο, υδροβολή κ.α).